تازه های سایت
خانه » آخرین عناوین باشگاه نویسندگان سایبری » پژوهشکده علم الهدی » دانلود رایگان نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور با پاسخ
نام نویسی باشگاه نویسندگان سایبری
دانلود رایگان نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور با پاسخ

دانلود رایگان نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور با پاسخ

سایت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مشهد جهت تسهیل دسترسی دانشجویان به نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه ، مجموعه نمونه سوالات مقطع کارشناسی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ به انضمام پاسخ تستی آن را ارائه می نماید.

نمونه سوالات عمومی پایان ترم پیام نور

 • عمومی(علوم پایه)+پاسخ
 • عمومی(علوم انسانی)+پاسخ

نمونه سوالات پایان ترم تخصصی گرایش های مختلف پیام نور (مجموعه اول)

 • حقوق+پاسخ
 • آی تی+پاسخ
 • نرم افزار+پاسخ
 • سخت افزار+پاسخ
 • شیمی+پاسخ
 • ریاضی وآمار+پاسخ
 • جغرافیا+پاسخ
 • حسابداری+پاسخ
 • کشاورزی+پاسخ
 • الهیات+پاسخ
 • روانشناسی+پاسخ
متون حقوقی ۱ زبان خارجی تخصصی
متون حقوقی ۲ زبان خارجی تخصصی
بزهکاری اطفال
عربی
اصول فقه ۱
متون فقه ۱
متون فقه ۲
اصول فقه ۲
متون فقه ۳
متون فقه ۴
قواعد فقه ۱ آیات الاحکام
قواعد فقه ۲
مبانی جامعه شناسی
مالیه عمومی حقوق کار
مقدمه علم حقوق
حقوق جزای عمومی ۱
حقوق مدنی ۱اشخاص وحمایت ازمحجورین
حقوق جزای عمومی ۲
حقوق بین الملل عمومی ۱
آیین دادرسی مدنی ۱
حقوق مدنی ۲اموال ومالکیت
حقوق جزای عمومی ۳
حقوق تجارت ۱اشخاص
حقوق اساسی ۲
حقوق اداری ۱
حقوق مدنی ۳کلیات قراردادها
جرم شناسی
حقوق جزای اختصاصی ۱
حقوق اداری ۲
حقوق جزای اختصاصی ۲
حقوق بین الملل عمومی ۲
کیفرشناسی
حقوق مدنی ۴الزامات خارج ازقراردادها
حقوق تجارت ۲
حقوق مدنی ۵ خانواده
آیین دادرسی مدنی ۲
آیین دادرسی کیفری ۱
حقوق بین الملل خصوصی ۱
حقوق مدنی ۶عقودمعین قسمت (الف )
پزشکی قانونی
حقوق جزای اختصاصی ۳
حقوق ثبت
حقوق بین الملل خصوصی ۲
حقوق مدنی ۷عقودمعین قسمت (ب )
حقوق سازمانهای بین الملل
حقوق تجارت ۳
حقوق مدنی ۸شفعه ووصیت وارث
حقوق تجارت ۴
حقوق تطبیقی
حقوق بیمه
حقوق جزای بین الملل ایران حقوق بشر در اسلام
مبانی علم اقتصاد
ریاضیات ۱ – ریاضیات مقدماتی
ریاضیات ۲- ریاضیات پیشرفته
زمین شناسی
زمین شناسی ایران
آمار و احتمالات ۱- امار و احتمالات درجغرافیا ۱
آمار و احتمالات ۱ کاربرد آمار در جغرافیا-روشهای اماری در جغرافیا۲
آمار و احتمالات
مبانی محیط زیست- مبانی محیط زیست
متون تخصصی۲-متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه ۲
متون تخصصی۲-متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه ۱
مبانی آب و هواشناسی-مبانی اقلیم شناسی
مبانی جغرافیای جمعیت
جلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی-فلسفه و سیر تکوین جغرافیا
میکروکلیماتورلوژی
روش تحقیق
اکولوژی شهری-مخاطرات انسانی
سیستم GIS
جغرافیای شهری ایران
جغرافیای جمعیت ایران
زمین در فضا
اصول سنجش از راه دور
جغرافیای آبها
مبانی ژئومورفولوژِی ساختمانی ۱
برنامه ریزی ناحیه ای
جغرافیای شهری
مبانی جغرافیای اقتصادی ۱ کشاورزی
آب و هوای ایران
مبانی ژئومورفولوژِی ۲ دینامیک مبانی جغرافیای اقتصادی ۲صنعیت حمل و نقل وانر
جفرافیای قاره ها
جغرافیای خاک ها
جغرافیای کواترنر
ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته
مبانی اکولوژِی و جغرافیای زیستی
ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی
جغرافیای و صنعیت توریسم-مبانی جغرافیای گردشگری
منابع و ماخذ جغرافیای ایران
برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم های عشایری-جغرافیای کوچ نشینی
جغرافیای روستایی ایران
جغرافیای اقتصادی ایران ۲ صنعت
اقتصاد روستایی
شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی-کاربرد جغرافیای طبیعی
جغرافیای انسانی
اقتصاد کوچ نشینان ایران
روابط متقابل شهر و روستا
کارگاه برنامه ریزی روستایی
برنامه ریزی شهری در ایران
اصول علم اقتصاد
ژئومورفولوژِی اقلیمی
نقشه برداری ۲ تکمیلی
جنگل و مرتع و مسائل ان در ایران
حفاظت خاک- فرسایش
جغرافیای ناحیه ای ایران ۱
مبانی هیدرولوژِی کاربردی
کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای
آب و هوا شناسی دینامیکی
آبخیزداری
نقشه ها و نمودارهای اقلیمی
جغرافیای ناحیه ای ایران ۲
جغرافیای انسانی ایران ۱
مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران
جغرافیای انسانی ایران ۲ مبانی اب هوا شناسی۱
مبانی جغرافیای فرهنگی
مبانی سنجش از راه دور
مبانی جغرافیای اقتصادی
سیاست و فضا
کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی
مبانی آب و هواشناسی ۲
آمایش سرزمین
اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
جغرافیای اقتصادی ایران
مطالعات منطقه ای خلیج فارس
جغرافیای سیاسی ایران
روشهای تحلیل جمعیت
ژئومورفولوژی ایران
جغرافیای شهرهای کوچک و میانی
ریاضیات ۱
ریاضیات ۲
کاربرد شیمی در کشاورزی
آشنایی با کامپیوتر- کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
آمار و احتمالات و کاربرد ان در کشاورزی
آمار ۲
طرح آزمایشهای کشاورزی
آفات و بیماریهای گیاهی
خاک شناسی عمومی
آشنایی با شیوه خود اشتغالی
توسعه کشاورزی پایدار
جامعه شناسی روستایی و عشایری
اقتصاد تولید کشاورزی
مساحی و نقشه برداری
اصول و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
اقتصاد توسعه کشاورزی
حسابداری
اقتصاد ریاضی
تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی
سیاست کشاورزی
مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه-مدیریت واحدهای زراعی و دامی
روش تحقیق در منابع طبیعی- روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی
اقتصاد سنجی
اقتصاد کلان ۱
اقتصاد کلان ۲ پول و بانکداری
آبیاری عمومی
زبان تخصصی
ریاضی ۱
فیزیک عمومی
زراعت- علوم زراعی
ماشینهای کشاروزی
اقتصاد کشاورزی
دامپروری عمومی- علوم دامی
اقتصاد ایران با تکیه بر روستا
هوا و اقلیم شناسی
جنگلداری
مرتعداری
آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
مدیریت مالی
بازاریابی و مدیریت بازار
مدیریت توسعه
تعاونی روستایی- مدیریت تعاونیها
اقتصاد خرد۱
صنایع روستایی
طرح بهسازی روستایی
زبان تخصصی۱
منطق۱
مبادی فقه و اصول
زبان تخخصی۲ منطق۲
آشنایی با ادیان
کلام اسلامی۲
فقه الحدیث ۱
فقه الحدیث ۲ علوم بلاغت
حقوق تطبیقی
تاریخ تفسیر قرآن کریم ۲
تاریخ فلسفه اسلامی ۱
زبان عربی ۳-صرف۱-عربی۱
زبان عربی ۴-صرف۲-عربی۲ نحو کاربردی ۱
نحو کاربردی ۲ زبان عربی ۵- نحو کاربردی ۳
روش تحقیق در علوم اسلامی
آشنایی با فقه- فقه
کلیات فلسفه اسلامی
آشنایی با علوم قرآن و حدیث
نحو کاربردی ۴
مهارتهای ترجمه
سیری در نهج البلاغه
کلیات عرفان اسلامی
آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن
متون عرفانی فارسی ۱
روشهای مطالعات دینی ۱
آشنایی با کلیات علم کلام
عرفان عملی
تاریخ تصوف ۲
متون عرفانی فارسی ۲
ادیان ابتدایی و قدیم
ادیان هند ۱
دین خاور دور
تاریخ فرق اسلامی ۱
متون عرفانی عربی ۱
متون عرفانی عربی ۲ متون عرفانی به زبان خارجی ۱
ادیان ایران پیش از اسلام ۱
آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی
دین بودا
فلسفه دین
مسیحیت
تفسیر ترتیبی قران کریم ۱-تفسیر قران کریم ۲
علوم قرانی ۳
تفسیر ترتیبی قران کریم ۳ قزائت و درک متون تفسیری
شناخت نهج البلاغه ۱
تفسیر ترتیبی قران کریم ۴ تفسیر موضوعی ۲- تفسیر موضوعی قران کریم ۱
شناخت نهج البلاغه ۲ بلاغت قران کریم ۱
بلاغت قران کریم ۲ جوامع حدیثی-متون نظم دوره های اسلامی اموی
تاثیر قران در پیدایش علوم زبان عربی
شناخت ادعیه اهل بیت (ع)
تاریخ فلسفه غرب
تاریخ فقه و فقها
روشهای مطالعات دینی ۲
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
زبان تخصصی ۳
جامعه شناسی سیاسی
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
عرفان نظری
فیزیولوژی اعصاب و غدد
روش تحقیق
اصول فلسفه اموزش و پرورش
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
آمار توصیفی- روشهای اماری
آمار استنباطی
کلیات فلسفه- مبانی فلسفه
کاربرد آزمونهای روانی
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده
روشها و فنون تدریس
آسیب شناسی روانی ۱
آسیب شناسی روانی ۲ روانشناسی رشد ۱
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی۱
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
روانشناسی تربیتی
روان سنجی
روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری
رواشناسی پویایی گروه
روانشناسی مرضی کودک
روشهای اصلاح و تغییر رفتار
بهداشت روانی
روانشناسی شخصیت
روانشناسی رشد۲
زبان تخصصی روانشناسی۲- متون روانشناسی عمومی۲
روانشناسی عمومی۱
روانشناسی عمومی۲ روانشناسی اجتماعی
روانشناسی از دید دانشمندان اسلامی
روانشناسی فیزیولوژیک
تاریخچه و مکاتب روانشناسی
روانشناسی احساس و ادراک
روانشناسی اعتیاد
روانشناسی هوش و سنجش آن
روانشناسی تجربی
انگیزش و هیجان
تفکر و زبان
روانشناسی جنایی
ارزشیابی شخصیت
مقدمات نوروپیسیکولوژی
مقدمات روانشناسی سلامت
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره
نظریه های مشاروه و روان درمانی

نمونه سوالات پایان ترم تخصصی گرایش های مختلف پیام نور (مجموعه دوم)

 • زیست شناسی+پاسخ
 • علوم اجتماعی+پاسخ
 • علوم تربیتی+پاسخ
 • کتابداری+پاسخ
 • مدیریت بازرگانی+پاسخ
 • مدیریت دولتی+پاسخ
 • مدیریت صنعتی+پاسخ
 • هنر+پاسخ
 • فیزیک+پاسخ
 • تربیت بدنی+پاسخ
 • تاریخ+پاسخ
 • اقتصاد+پاسخ
 • ادبیات فارسی+پاسخ
ریاضیات پایه
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
آمار مقدماتی
آمار در علوم اجتماعی
تحقیق در عملیات۱
آسیب شناسی اجتماعی-جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
زبان تخصصی
اصول حسابداری
مبانی روانشناسی
روشهای تحلیل جمعیت
رواشناسی اجتماعی
مبانی مردم شناسی
مسائل اجتماعی ایران
اصول علم اقتصاد
مبانی جامعه شناسی
مبانی تعاون
اصول علم سیاست
جامعه شناسی جهان سوم
مبانی جمعیت شناسی
نظریه های جامعه شناسی
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام
جامعه شناسی آموزش و پرورش
مردم شناسی فرهنگی
جامعه شناسی خانواده
نظریه های جامعه شناسی ۲
جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران
جامعه شناسی ارتباط جمعی
روشهای تحقیق در علوم اجتماعی
جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی
جامعه شناسی توسعه
مبانی تاریخ اجتماعی ایران
تکنیکهای خاص تحقیق
جغرافیای انسانی ایران
جامعه شناسی روستایی
جامعه شناسی سازمانها
جامعه شناسی در ادبیات فارسی
جامعه شناسی سیاسی
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی
جمعیت شناسی ایران
جامعه شناسی انقلاب
جامعه شناسی صنعتی
انواع و کارکرد تعاونیها
زمینه های و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی
سازماندهی و مدیریت در تعاونیها
امور مالی تعاونیها
اقتصاد خرد و کلان
تامین و رفاه اجتماعی
اصول و اندیشه های تعاونی
فیزیولوژی اعصاب و غدد
روش تحقیق
اصول فلسفه آموزش و پرورش
آمار توصیفی- روشهای آماری در علوم تربیتی
آمار استنباطی
کلیات فلسفه- مبانی فلسفه
کاربرد آزمونهای روانی
روش تدریس
اصول تعلیم و تربیت
اصول آموزش بزرگسالان
آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری- مدیریت کتابخانه
برنامه ریزی آموزشی
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
اصول برنامه ریزی آموزشی
نظارت و راهنمایی و تعلیماتی
روشهای ارزشیابی آموزشی
فناوری اموزشی
مدیریت آموزشی
جامعه شناسی آموزش و پرورش
درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس
مدیریت کلاس
روش تحقیق در علوم تربیتی
درآمدی بر نقش هنر در مدارس قصه گویی و نمایش خلاق
آموزش علوم تجربی
مفاهیم و روش تدریس هنر
مفاهیم و روش تدریس ریاضیات آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی
حرکات ورزشی و سرودهای خاص
روانشناسی زبان- فن بیان و سخنوری
اصول بهداشت و کمکهای اولیه
مدیریت مرکز پیش دبستانی و دبستانی
اخلاق اسلامی
روش تدریس مهارت خواندن در دبستان
مفاهیم و روش تدریس علوم قران در پیش دبستان و دبستان
ادبیات کودکان و نوجوانان
مهارتهای ارتباطی کلاس
آسیب شناسی روانی۲
بازی درمانی
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان
مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره
روانشناسی رشد
روانشناسی یادگیری
روانشناسی بازی
روانشناسی اموزش خواندن
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه
آسیب شناسی اجتماعی
راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن
روابط انسانی و بهبود ان در سازمانها
جریانهای فکری و رایج در کودکان و نوجوانان-روانشناسی تربیتی
روان سنجی
اختلالات یادگیری
پویایی گروه
روشهای تغییر و اصلاح رفتار
رواشناسی شخصیت
زبان تخصصی- متون زبان خارجه
زبان تخصصی آموزش پیش دبستانی و دبستاین
زبان تخصصی مشاوره
روانشناسی عمومی۱
روانشناسی عمومی۲ روانشناسی اجتماعی
علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره
مقدمات روان پزشکی
تاریخ تمدنهای مشرق زمین
تاریخ یونان و روم
تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی
روش تحقیق در تاریخ
تاریخ ایران در دوره ساسانیان
قرائت متون تاریخی به زبان خارجی۱
تاریخ تحولات سیاسی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت عل
تحولات سیاسی ایران ازدوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان
تاریخ تحولات ایران در دوره سلجوقیان
تاریخ تشیع ۱ از آغاز قرن تا پنجم هجری تحولات سیاسی ایران ازدوره غوریان و خوارزمشاهیان
تحولات سیاسی جهان اسلام از سال ۲۲۷ هجری تا سقوط بغداد
کلیات جغرافیا
تاریخ تشیع۲
تاریخ اروپا در قرون جدید
قرائت متون تاریخی به زبان خارجی۲ تاریخ زندگانی ائمه معصومین (ع)
تاریخ تحولات در دوره حمله مغول و ایلخانیان
تاریخ نگاری و تحولات ان در ایران و جهان
تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن ۷ تا ۱۰ هجری تاریخ عثمانی و خاورمیانه
تحولات سیاسی ایران ازدوره افشاریان و زندیان تحولات سیاسی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت
انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض قاجاریه
تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول
تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار
تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون
تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار
تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه
قواعد عربی۱
قرائت عربی۱
نظم۱ بخش ۱ رودکی و منوچهری
نظم۱ بخش۲ فرخی و کسایی
نثر۱ تاریخ بیهقی
قواعد عربی۲
قرائت عربی۲
آیین نگارش و ویرایش۱
نظم۲ بخش ۱ رستم و سهراب
نثر۲ بخش۱ سیاستنامه و قابوسنامه
قواعد عربی۳
قرائت عربی۳
تاریخ ادبیات۱
آیین نگارش و ویرایش۲ دستور زبان فارسی۱
نظم۲ بخش ۳ سی قصیده از ناصرخسرو
نثر۲ بخش۲ کشف الاسرار
قرائت عربی۴ قواعد عربی۴ تاریخ زبان فارسی
مرجع شناسی و روش تحقیق
نظم۳ بخش ۱خاقانی
نظم۳ بخش۲ مسعود سعد
قرائت عربی۵ تاریخ زبان فارسی۲ نظم۳ بخش۳ نظامی
نظم۴ بخش۱ مثنوی مولوی۱
نثر۳ بخش ۱ کلیله و دمنه۱
زبان خارجی تخصصی ۱
نقد ادبی
تاریخ ادبیات۲
معانی و بیان۱
زبان خارجی تخصصی۲ نظم۴ بخش۲ مثنوی۲
نظم۴ بخش۳ منطق الطیر عطار
نثر۳ بخش۲ کلیله و دمنه۲ و چهار مقاله نظامی عروضی
مبانی عرفان و تصوف
تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی-معارف اسلامی در ادب فارسی
تاریخ ادبیات۳ ادبیات معاصر ۱ نظم
نظم۵ بخش ۱ بوستان سعدی
نظم۴ بخش۴ حدیقه سنایی
سبک شناسی۱ نظم
متون تفسیر فارسی
سبک شناسی ۲ نثر
نظم۵ بخش۲ غزلیات و قصاعد سعدی
نظم۵ بخش۳ حافظ۱
نثر۴ مرصادالعباد
مقدمات زبان شناسی
انواع ادبی
معانی و بیان۲
نظم۵ بخش۴ حافظ۲
نظم۵ بخش۵ صائب
عروض و قافیه
تاریخ ادبیات ایران
تاریخ ادبیات جهان
فارسی
فارسی – فارسی عمومی(دانشپذیری)

منبع کلیه ی نمونه سوالات سایت باشگاه دانشجویان پیام نور می باشد.

سایت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مشهد جهت تسهیل دسترسی دانشجویان به نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه ، مجموعه نمونه سوالات مقطع کارشناسی نیمسال دوم 90-91 به انضمام پاسخ تستی آن را ارائه می نماید. نمونه سوالات عمومی پایان ترم پیام نور فلسفه اخلاق زبان خارجي فارسي تربيت بدني 1 تربيت بدني 2 علوم قرانی 4 انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني ) انديشه…

بازنگری

امتیاز کل

خلاصه: بدین وسیله و در پی درخواست مکرر دانشجویان ، مجموعه سوالات پایان ترم نیم سال دوم 90-91 اغلب رشته های مطرح دانشگاه پیام نور ارائه گردید.منبع کلیه ی سوالات سایت "باشگاه دانشجویان پیام نور" می باشد.

امتیاز کاربران: 4.16 ( 7 رای)
0

۷ نظر

 1. با سلام و عرض خداقوت
  بابت نمونه سوالات با جواب متشکرم
  اجرکم عندالله

 2. سلام
  فکر میکنم بعضی از فایل ها خراب هستند
  درس مبانی جامعه اطلاعاتی از رشته علوم اجتماعی را دانلود کردم. PDf اش باز میکرد ولی یک سری حروف دیگه نشون میداد

  • باسلام/درلیست دروس فوق، فایلی با نام مبانی جامعه اطلاعاتی وجود نداشت!
   درهرحال PDF درس “مبانی جامعه شناسی” رو بررسی کردم اما مورد اشکالی ندیدم.
   احتمالا فونت های فارسی سری B رو نصب نکرده اید،جهت راهنمایی دانلود و نصب فونت ها،در گوگل جستجو کنید.
   هرچند فایل های PDF علی القاعده نباید مشکل فونت داشته باشند ؛ درهرحال اگر مشکل تان رفع نشد ،نام فایل یا فایل های مد نظر رو بطور دقیق گزارش کنین.

 3. سلام پاسخهاش کجاهست؟

  • ضمن سلام
   ابتدا از جدول های فوق ، عنوان درسی مد نظرتونو انتخاب کنین
   با کلیک بر روی آن ، می توانین فایل مرتبط رو بطور مستقیم دانلود کنین
   اغلب فایل های موجود در فضای اینترنت ، به صورت فشرده شده می باشند.
   می بایست فایل ها را با نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج کنین.
   حالا می بایست نرم افزار Adobe Reader بر روی ویندوزتان نصب باشد.
   حالا می توانید فایل نمونه سوالات رو باز کنین و در انتهای کلیه ی این فایل ها ، پاسخ تستی سوالات چهارگزینه ای ، در قالب یک یا چند تصویر قرار گرفته است
   موفق باشید

 4. ممنون چقدر خوب
  سایت های دیگر که از همه چیز می خوان پول در بیارن از تبلغات گرفته تا اجاز دانلود که هیچ اشتراکی هم با دانشگاه پیام نور ندارن

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


هفت + = 15

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>